Polityka Prywatności

Zgodnie z art. 13 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych- RODO,  Dz. U. UE. L. z 2016 r. Nr 119) informuję, iż:

1) Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Uczelnia Łazarskiego z siedzibą w Warszawie, ul. Świeradowskiej 43, 02-662 Warszawa.

2) Administrator powołał Inspektora Ochrony Danych, z którym można się skontaktować pod adresem – iod@lazarski.edu.pl.

3) Pani/Pana dane osobowe mogą być przetwarzane w celu :

– wykonania czynności zgodnie z udzielonymi przez Panią/Pana zgodami (art. 6 ust. 1 lit. a RODO),

– realizacji prawnie uzasadnionego interesu Administratora w szczególności: marketingu produktów własnych, prowadzenia akcji marketingowych przesyłania informacji o działalności Administratora, dochodzenia lub zabezpieczenia roszczeń (art. 6 ust. 1 lit. f RODO),

4) Pani/Pana dane zostały pozyskane:

-bezpośrednio od Pani/Pana,

-ze źródeł publicznie dostępnych

5) Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez Administratora przez okres niezbędny do realizacji wyżej wymienionych celów lub do czasu złożenia sprzeciwu wobec ich przetwarzania, a w przypadku udzielenia zgody do momentu odwołania zgody (bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem),

6) odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa, upoważnieni pracownicy i podmioty którym Administrator powierzył lub zlecił przetwarzanie danych,

7) Pani/Pana dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą poddawane profilowaniu,

8) posiada Pani/Pan prawo do żądania od Administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, przenoszenia danych, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a w przypadku udzielenia zgody prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie,

9) ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego- Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych,

10) podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak konieczne do realizacji celów, do jakich zostały zebrane. Niepodanie danych może skutkować niemożliwością realizacji tych celów.