Studia Compensation & Benefits - Zarządzanie Wynagrodzeniami i Wynikami Pracy

Typ studiów

Studia podyplomowe
Wymiar godzinowy180 godzin
Ilość semestrów2
Termin rozpoczęciaII połowa października 2023r.

Opis studiów

Dla kogo?

Oferta studiów skierowana jest do absolwentów uczelni wyższych zarządzających obszarem zarządzania wynagrodzeniami i wynikami pracy, osób wiążących swoją przyszłość zawodową lub w codziennej pracy realizujących zadania z obszaru Compensation & Benefits HR.

Praktyczna wiedza przekazywana podczas zajęć oraz umiejętności rozwijane w toku studiów stanowią zarówno wsparcie merytoryczne jak i wpływają na budowę przewagi konkurencyjnej dla osób specjalizujących się w obszarze wynagrodzeń.

Studia w szczególności przeznaczone są dla:

 • Specjalistów i Ekspertów zarządzania wynagrodzeniami;
 • Specjalistów kadr i płac;
 • Biznes Partnerów HR;
 • Menedżerów Compensation & Benefits;
 • Konsultantów i doradców specjalizujących się w zarządzaniu kapitałem ludzkim;
 • Dyrektorów i Kierowników personalnych.

Atuty:

 • Pierwsze, a zarazem jedyne na polskim rynku studia z zakresu Compensation & Benefits, których unikatowy program opracowany został we współpracy z wybitnymi menedżerami i ekspertami zarządzania wynagrodzeniami;
 • Gwarancją sukcesu jest kadra wykładowców składająca się z uznanych na rynku praktyków, akademików posiadających doświadczenie w biznesie oraz przedstawicieli firm partnerskich nastawionych na nauczanie oraz przekazywanie skutecznych i sprawdzonych rozwiązań;
 • Zdobycie wiedzy i praktycznych umiejętności oraz poznanie wiodących praktyk i trendów rynkowych w zakresie zarządzania wynagrodzeniami i wynikami pracy;
 • Zajęcia prowadzone przy wykorzystaniu profesjonalnych narzędzi, metod i technik wspierających zarządzanie wynagrodzeniami i wynikami pracy;
 • Zajęcia w formie interaktywnych konwersatoriów oraz warsztaty z praktykami dostosowane do specyfiki różnych branż i specjalizacji słuchaczy;
 • Część zajęć w formie zdalnej;
 • Gwarancja kapitału relacji;
 • Każdy absolwent pełnego program studiów otrzymuje dyplom Compensation and Benefits Professional (CBP).
 • Kierunek wyróżniony dwukrotnie prestiżowym tytułem „Studia z Przyszłością” (2019, 2022).

Przesłanki i cele

Celem studiów jest wyposażenie słuchaczy w praktyczne umiejętności, wiedzę i narzędzia z zakresu Compensation & Benefits niezbędne do profesjonalnego wykonywania zawodu Compensation & Benefits Expert lub samodzielnego prowadzenia projektów wynagrodzeniowych. Absolwenci będą mogli zdobyć, usystematyzować i rozwijać wiedzę w zakresie najnowszych modeli, metod i narzędzi zarządzania wynagrodzeniami i wynikami pracy. Otrzymają również dostęp do najlepszych praktyk rynkowych, których poznanie wzmacnia fundamenty wiedzy i umiejętności słuchaczy zdobyte podczas dotychczasowego kształcenia oraz w toku rozwoju kariery zawodowej. Program i sposób realizacji zajęć pozwala na wyjście poza utarte schematy myślenia i działania oraz zdobycie nowych inspiracji i odkrycie nowych możliwości rozwoju. Dodatkowym celem i przesłanką dla uruchomienia studiów jest propagowanie wiedzy i dzielenie się dobrymi praktykami zarządzania wynagrodzeniami i wynikami pracy na rynku oraz budowa marki zawodu Compensation & Benefits Professional.

Organizacja studiów

Wymagania rekrutacyjne:

O przyjęcie mogą starać się osoby, które posiadają dyplom wyższej uczelni studia min. I-go stopnia.

https://ckp.lazarski.pl/zasady-rekrutacji/
https://ckp.lazarski.pl/regulaminy/

Organizacja zajęć:

 • studia trwają dwa semestry;
 • zajęcia rozpoczynają się w II połowie października, odbywają się raz w miesiącu w ramach dwudniowych sobotnio-niedzielnych sesji w godz. 9-18;
 • W tym nie więcej niż 50% godzin zajęć w formie zdalnej.

Warunkiem ukończenia studiów jest:

 • zaliczenie testu zaliczeniowego z Modułu I: Moduł Podstawowy na poziomie min 80%;
 • zrealizowanie w trakcie trwania studiów projektu wynagrodzeniowego – zaliczenie modułu specjalistycznego;
 • zdanie egzaminu dyplomowego i obrona projektu w formie ustnej;
 • co najmniej 70% obecności na zajęciach.

Uczelnia zastrzega sobie prawo do niewielkich zmian w programie lub organizacji zjazdów.
Uruchomienie kierunku jest uzależnione od liczby kandydatów.
Harmonogram studiów przygotowany zostanie po zakończeniu procesu rekrutacji.

Program

Moduł I. PODSTAWOWY

I. Wstęp do budowy systemów wynagrodzeniowych

 • Wprowadzenie do nowoczesnych systemów motywacyjnych
 • Strategia organizacji i role organizacyjne
 • Zarządzanie wynagrodzeniami i wynikami pracy w polityce HR
 • Opis stanowiska podstawą budowy rozwiązań HR

II. Przegląd metod wartościowania stanowisk pracy

 • Wprowadzenie do wartościowania
 • Przegląd metod wartościowania stanowisk pracy
 • Warsztat z wartościowania stanowisk pracy metoda UMEWAP

III. Polityka płacowa i kontroling HR

 • Benchmarking płac i komercyjne raporty płacowe
 • Kontroling HR w zarządzaniu wynagrodzeniami
 • Budowa nowoczesnych taryfikatorów
 • Jak definiujemy politykę płac w przedsiębiorstwie
 • Projektowanie rynkowych siatek/tabel płac zasadniczych

IV. Zarządzanie wynikami pracy

 • Idea i proces zarządzania wynikami pracy
 • Trendy w zarządzaniu wynikami pracy
 • Zarządzanie wynikami pracy a zarządzanie wynagrodzeniami

V. Budowa systemów wynagrodzeń zmiennych i benefitów

 • Wstęp do budowy systemu płac zmiennych
 • Budowa systemu premiowego w oparciu o techniki MBO (warsztat)
 • Budowa systemu wynagrodzeń zmiennych dla sprzedaży (SBO)
 • Budowa systemu wynagrodzeń zmiennych dla produkcji (PBO)
 • Rosnąca rola świadczeń pozapłacowych w zarządzaniu wynagrodzeniami

VI. Utrzymanie systemów wynagrodzeniowych

 • Procedury utrzymania systemów wynagradzania
 • Przeglądy wynagrodzeniowe i podwyżki
 • Mechanizmy zmian wynagrodzeń
 • Planowanie wynagrodzeń i budżetowanie
 • Przepisy dotyczące wynagradzania pracowników
 • Optymalizacje podatkowe w zarządzaniu wynagrodzeniami
 • Total Rewards Model

MODUŁ II. SPECJALISTYCZNY

VII. Rynkowe praktyki projektowania nowoczesnych systemów wynagrodzeń i rola C&B w tworzeniu nowoczesnego środowiska pracy

 • Dokąd zmierzają nowoczesne systemy wynagrodzeniowe
 • Trendy rynkowe w wynagrodzeniach
 • Ewolucja HR i „up-skilling” roli C&B
 • C&B Partnerem Biznesu
 • Narzędzia IT w pracy C&B
 • Dyrektywy unijne i regulacje prawne w systemach wynagrodzeniowych

VIII. Metody wartościowania stanowisk pracy

 • Przegląd wybranych metod wartościowania (warsztat – Korn Ferry, Mercer, WTW, metody całościowe wartościowania)
 • Klasyfikacja stanowisk do predefiniowanego taryfikatora

IX. Dostosowanie systemów wynagrodzeniowych do zachodzących zmian

 • Modyfikacje systemów wynagrodzeniowych (upraszczanie, poprawa konkurencyjności, zmiany składników płacowych)
 • Budowa systemów premiowych dla różnych grup zawodowych:
  • system premiowy w sprzedaży
  • system premiowy w telekomunikacji
  • system premiowy w instytucjach finansowych, np. TFI
  • system premiowy dla kadry zarządzającej (LTI)
 • Pracownicze Plany Kapitałowe (PPK) oraz inne programy oszczędzania na emerytury

X. C&B wspierający transfery międzynarodowe i mobilność talentów

 • Relokacja
 • Mobilność
 • Transfery międzynarodowe
 • Kontrakty eksperckie

XI. Sztuka komunikacji zmian w zasadach wynagradzania i budowa zaangażowania pracowników

 • Strategia i plan komunikacji zmian wynagrodzeń
 • Budowanie zaangażowania pracowników

XII. Nowoczesne technologie w HR

 • Krótki przegląd technologii i systemów informatycznych – gotowe rozwiązania dla HR
 • Chat booty – ograniczenia i możliwości zastosowania, podstawowe zasady projektowania
 • Przykłady wdrożeń systemów informatycznych w HR
 • Praktyczne przykłady wykorzystania AI w HR

XIII. Sesje inspiracyjne

 • Dyskusje tematyczne – kafeteria
 • Z Zarządem przy wspólnym stole

XIV. Seminarium dyplomowe i egzamin dyplomowy